Nasze sprawy

Doprowadzenie do spłaty wspólnika mniejszościowego poprzez umorzenie jego udziałów w spółce z o.o.

  • prawa naszego Klienta jako mniejszościowego wspólnika były notorycznie naruszane (m.in. poprzez brak wypłaty dywidendy oraz pozbawianie go informacji o spółce), podczas gdy wspólnik większościowy czerpał ze spółki korzyści (np. w postaci wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie),
  • celem naszego Klienta było opuszczenie spółki za spłatą odpowiadającą rzeczywistej wartości jego udziałów, na co wspólnik większościowy nie wyrażał zgody,
  • w wyniku zrealizowanych działań, udziały naszego Klienta zostały umorzone za satysfakcjonującą kwotę.

Przeczytaj o tym więcej

Doprowadzenie do rozejścia się wspólników poprzez przejęcie przez wspólnika mniejszościowego części spółek z grupy kapitałowej

  • nasz Klient został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej,
  • pomimo prób uregulowania relacji między wspólnikami, dalsze wspólne prowadzenie biznesu okazało się niemożliwe,
  • w wyniku zrealizowanych działań, wspólnicy zdecydowali się na „podział” firm, w ten sposób, że część spółek pozostała przy wspólnikach większościowych, a część przy naszym Kliencie.

Przeczytaj o tym więcej

Skuteczne zaskarżenie uchwały o dopłatach oraz doprowadzenie do wystąpienia i spłaty wspólnika mniejszościowego

  • nasz Klient uczestniczył jako wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o., w której drugim wspólnikiem był duży międzynarodowy koncern,
  • koncern prowadził działania zmierzające do pozbycia się jak najniższym kosztem naszego Klienta ze spółki z o.o. m.in. poprzez podjęcie uchwały nakładającej na wspólników obowiązek wniesienia wysokich dopłat do spółki,
  • w związku ze skutecznym zaskarżeniem uchwały o dopłatach poprzedzonym uzyskaniem zabezpieczenia dla naszego Klienta oraz dalszymi działaniami w sprawie, koncern zdecydował się odkupić udziały naszego Klienta za satysfakcjonującą kwotę.

Przeczytaj o tym więcej

Przeciwdziałanie wykonaniu umowy opcji i przejęciu udziałów naszego Klienta

  • duża międzynarodowa korporacja zamierzała wykupić udziały naszego Klienta korzystając z umowy opcji niezgodnie z zawartym porozumieniem regulującym zasady użycia opcji,
  • wskutek szeregu złożonych działań prawnych próba wrogiego przejęcia udziałów naszego Klienta okazała się nieskuteczna.

Przeczytaj o tym więcej

Przygotowanie pakietu dokumentów korporacyjnych kompleksowo zabezpieczających wspólników mniejszościowych

  • nasz Klient planował nabycie mniejszościowego pakietu udziałów w spółce z o.o., jego celem było zagwarantowanie sobie szeregu uprawnień w ramach spółki,
  • w toku przeprowadzonych negocjacji, nasz Klient uzyskał m.in. prawo do corocznej wypłaty ze spółki dywidendy oraz prawo do powoływania jednego członka zarządu spółki.

Przeczytaj o tym więcej

Przygotowanie rozwiązań regulujących zasady rozejścia się wspólników na wypadek wystąpienia konfliktu i powstania pata decyzyjnego w ramach spółki

  • wspólnicy planowali wspólne prowadzenie inwestycji polegającej na budowie biurowca i jego późniejszej sprzedaży, przy czym nasz Klient miał wnieść do spółki środki pieniężne, a drugi wspólnik posiadał niezbędny know-how,
  • naszemu Klientowi zależało na zabezpieczeniu możliwości wycofania się przez niego ze spółki w sytuacji wystąpienia w spółce konfliktu lub pata decyzyjnego,
  • zaproponowane przez nas postanowienia zagwarantowały naszemu Klientowi możliwość wycofania się ze spółki, przy jednoczesnym zwrocie zainwestowanych środków.

Przeczytaj o tym więcej