Sposób wyboru opodatkowania IP Box30 lipca 2020

Decydując się na rozliczanie IP Box nie trzeba składać żadnych zawiadomień ani oświadczeń do Urzędu Skarbowego. Wybór preferencyjnego opodatkowania stawką 5% następuje niejako automatycznie w efekcie sporządzenia odrębnej ewidencji przychodów i kosztów dla posiadanego IP.

Ewidencja IP Box

Przepisy nakładają na podatników, którzy chcą stosować pięcioprocentową stawkę podatku dochodowego obowiązek prowadzenia przez cały rok ewidencji umożliwiającej określenie przychodów i kosztów przyporządkowanych do każdego prawa własności intelektualnej. Samo sporządzenie takiej ewidencji przesądza o stawce podatku. Ewidencję tę należy więc prowadzić na bieżąco, aby uniknąć później sporów z organami podatkowymi dotyczącymi prawidłowości zastosowanej stawki podatku. Więcej o zasadach prowadzenia takiej ewidencji przeczytasz w artykule Ewidencja księgowo-podatkowa dla IP Box.

Rozliczenie podatku

IP Box rozlicza się w zeznaniu rocznym wypełniając odpowiedni załącznik PIT/IP lub CIT/IP. Wprowadzone dane powinny wynikać i być zgodne z prowadzoną ewidencją. Są to wszystkie formalności, których należy dopełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania.

Należy mieć jednak na uwadze, że w większości przypadków skorzystanie z IP Box zakończy się wykazaniem nadpłaty podatku ze względu na konieczność płacenia w trakcie roku zaliczek na podatek wyliczonych według standardowej stawki podatku. Urzędy Skarbowe zanim dokonają zwrotu nadpłaty często dokonują czynności sprawdzających, czy zwrot się faktycznie należy. Weryfikowana jest nie tylko ewidencja przychodowo-kosztowa, ale również fakt, czy dochody zostały osiągnięte z prawa własności intelektualnej, które zostało wytworzone albo rozwinięte przez podatnika. Warto mieć w związku z tym wcześniej przygotowany zestaw dokumentów, które będą udowadniały, że podatnik prowadził działalność badawczo-rozwojową oraz, że dane IP było jego własnością.

Samo formalne rozliczenie IP Box jest więc stosunkowo proste i mało czasochłonne. Najważniejszym krokiem przy wdrażaniu ulgi jest jednak opracowanie zasad prowadzenia dokumentacji projektowej potwierdzającej badawczy lub rozwojowy charakter prac. Charakterystykę działalności badawczo-rozwojowej przedstawiliśmy w artykule Działalność badawczo-rozwojowa – czym jest?

Paweł Malewski