Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór8 września 2017

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy mają obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Pierwsze oświadczenia zostaną złożone już do 31 marca 2018 r.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Podatnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w terminie przewidzianym do złożenia przez nich zeznania podatkowego za poprzedni rok.

W związku z powyższym pierwsze oświadczenia zostaną złożone do urzędów skarbowych do 31 marca 2018 r. Dotyczyć będzie do podatników CIT posiadających kalendarzowy rok podatkowy. Osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub za pomocą spółki osobowej) zobowiązane są złożyć oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych do 30 kwietnia 2018 r.

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony! Sprawdź!

ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM WZOREM OŚWIADCZENIA W NASZYM NOWYM ARTYKULE!

Oświadczenie do US – kto podpisuje?

Osobą zobowiązaną do podpisania oświadczenia jest podatnik. W zależności od jego rodzaju, oświadczenie podpisują inne osoby.

  • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność gospodarczą
  • przy spółce jawnej lub spółce cywilnej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki
  • przy spółce partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd
  • przy spółce komandytowej – wszyscy wspólnicy spółki
  • komandytowo-akcyjnej – komplementariusze (SKA), jako reprezentujący spółkę
  • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją
  • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator
  • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór

Zastanawiasz się jak powinno wyglądać oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych składane do urzędu skarbowego? Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór.


……miejscowość……., dnia …………….

podatnik:

firma spółki/imię i nazwisko
adres
kod pocztowy, miasto
NIP: ……………………..
………….

…………………………………………………
dane urzędu skarbowego
zgodnie z właściwością podatnika

 

Działając jako podatnik/jako osoba/y reprezentująca/ce podatnika oświadczam/y, że na moment złożenia rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (straty) przez podatnika za rok …(rok)… została sporządzona dokumentacja podatkowa, która obejmuje wszystkie transakcje i zdarzenia jednego rodzaju w stosunku do których wystąpił obowiązek dokumentacyjny w …(rok)… .

Jednocześnie wskazuję/wskazujemy, że opis danych finansowych zostanie sporządzony przez podatnika w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Na moment złożenia zeznania podatkowego zgodnie z art. 52 ust 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) sprawozdanie finansowe podatnika nie zostało bowiem zatwierdzone.

 

…………podpis/y…………
imię i nazwisko / imiona i nazwiska
[Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy lub inna osoba reprezentująca podatnika ze składanie deklaracji podatkowych i/lub prowadząca księgi]


ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM WZOREM OŚWIADCZENIA W NASZYM NOWYM ARTYKULE!

Obejrzyj również film, który odpowiada m.in. na następujące pytania: Czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są niebezpieczne? Jakie są obowiązki podmiotów powiązanych dokonujących ze sobą transakcji? Co to jest dokumentacja cen transferowych?

Dominika Jaszczyk