Wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych 20181 sierpnia 2019

W oświadczeniu o posiadaniu dokumentacji podatkowej należy uwzględnić nowe terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów!

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP. Zgodnie z nowymi regulacjami podatnicy mają na to czas do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r. należy złożyć do 30 września 2019 r.! Jest to termin ostateczny dla podatników, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym.

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku  z powyższym, muszą złożyć oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych do końca września roku następnego po roku, w którym zawierane były transakcje. Dotyczy to również osób prawnych, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Oznacza to, że termin na złożenie oświadczenia o posiadaniu obowiązkowej dokumentacji cen transferowych mija 30 września 2019 r.

W przypadku spółek osobowych to wspólnicy są zobowiązani do złożenia oświadczenia. Dla każdego z nich należy zatem osobno ustalać termin.

Oświadczenie do US – kto podpisuje?

Osobą zobowiązaną do podpisania oświadczenia jest podatnik. W zależności od jego rodzaju, oświadczenie podpisują inne osoby.

  • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność gospodarczą
  • przy spółce jawnej lub spółce cywilnej – wspólnicy spółki,
  • przy spółce partnerskiej – wspólnicy spółki albo zarząd,
  • przy spółce komandytowej – wspólnicy spółki,
  • komandytowo-akcyjnej – komplementariusze (SKA),
  • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją,
  • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator,
  • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca.

Pamiętaj!
Oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych nie może złożyć pełnomocnik podatnika! Więcej na ten temat w artykule Czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

Wzór oświadczenia dokumentacja cen transferowych

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór, w którym zostały uwzględnione aktualnie obowiązujące terminy (przedstawione oświadczenie przygotowane jest zgodnie ze „starymi” zasadami przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2018 r. – tj. na podstawie stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r.):

……miejscowość……., dnia …………….

podatnik:

firma spółki/imię i nazwisko
adres
kod pocztowy, miasto
NIP: ……………………..………….

…………………………………………………

dane urzędu skarbowego
zgodnie z właściwością podatnika

 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

 

Działając jako podatnik/jako osoba/y reprezentująca/ce podatnika oświadczam/y, że została sporządzona dokumentacja podatkowa, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmująca wszystkie transakcje i zdarzenia jednego rodzaju w stosunku do których wystąpił obowiązek dokumentacyjny w …(rok)… roku.

 

…………podpis/y…………

imię i nazwisko / imiona i nazwiska

[prezes zarządu, członek zarządu, wspólnik, prowadzący działalność gospodarczą, komplementariusz]

 

Jeśli przygotowujesz dokumentację cen transferowych na podstawie nowych, znowelizowanych przepisów (obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.)  ze wzorem oświadczenia zapoznasz się w artykule Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – wzór 2019

Dominika Jaszczyk
Paweł Malewski