Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia raportu CIT-CBC?13 czerwca 2017

CIT-CBC to informacja składana przez podatników na podstawie nowej ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Co to jest CIT-CBC?

CIT-CBC jest informacją o grupie podmiotów powiązanych sporządzoną na formularzu i przekazywaną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Definicja podmiotów powiązanych znajduje się w opracowaniu Podmioty powiązane – czyli jakie?

Informacje o tym kto i kiedy jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji znajdziesz w opracowaniu Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia CIT-CBC?

CIT-CBC składa jednostka dominująca wchodząca w skład grupy, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Ponadto, również i inna jednostka wchodząca w skład grupy, niebędąca jednostką dominującą, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo posiada siedzibę lub zarząd poza Polską, ale w Polsce prowadzi działalność przez zagraniczny zakład, składa organowi podatkowemu informację o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy. Ta inna jednostka składa informację pod warunkiem, że:

  1. jednostka dominująca z grupy nie ma obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów za ten sprawozdawczy rok obrotowy w państwie, w którym ma siedzibę lub zarząd, lub
  2. państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd, jest stroną ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę wymiany informacji podatkowych, ale nie zawarło kwalifikującej umowy między właściwymi organami, lub
  3. państwo lub terytorium, w którym siedzibę lub zarząd ma jednostka dominująca, zawiesiło automatyczną wymianę informacji o grupach podmiotów.

Kiedy nie ma obowiązku złożenia CIT-CBC?

Powyższy obowiązek dotyczący innych podmiotów w grupie nie powstanie, gdy:

  1. grupa wyznaczyła inną jednostkę wchodzącą w skład grupy, mającą siedzibę na terytorium Polski lub prowadzącą działalność w państwie członkowskim innym niż Polska przez zagraniczny zakład, do przekazania informacji o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy oraz powiadomiła to państwo członkowskie, że jest jednostką wyznaczoną do przekazania informacji o grupie podmiotów,
  2. grupa wyznaczyła inną jednostkę wchodzącą w skład grupy, mającą siedzibę lub zarząd w państwie lub terytorium spoza UE lub prowadzącą działalność w państwie lub terytorium spoza UE przez zagraniczny zakład, do przekazania informacji o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy.

Jednostka wchodząca w skład grupy, która posiada siedzibę lub zarząd w Polsce albo posiada siedzibę lub zarząd poza Polską, ale prowadzi w Polsce działalność przez zagraniczny zakłada, musi powiadomić organ podatkowy, że:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką lub inną jednostką, zobowiązaną do złożenia informacji o grupie podmiotów,
  2. jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Taka informacja powinna być przekazana najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danego grupy podmiotów.

Co zawiera informacja o grupie podmiotów?

Informacja o grupie podmiotów zawiera:

  1. dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy,
  2. informacje dotyczące wielkości osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów – z podziałem na państwa lub terytoria;
  3. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji.

Od kiedy mają zastosowanie regulacje dotyczące CIT-CBC?

Obowiązki związane z raportowaniem według krajów w przypadku jednostki dominującej będą miały zastosowanie od roku sprawozdawczego podmiotu rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r.. Ma to miejsce jednak nie później niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. Ponadto taki obowiązek powstaje, jeżeli skonsolidowane przychody grupy kapitałowej przekroczyły równowartość 750.000.000 euro za ten sprawozdawczy rok obrotowy.

Obowiązki związane z raportowaniem według krajów w przypadku innych jednostek w grupie będą miały zastosowanie od roku sprawozdawczego podmiotu rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. Nie później niż przed dniem 1 stycznia 2018 r. Ponadto taki obowiązek powstaje, jeżeli skonsolidowane przychody grupy kapitałowej przekroczyły równowartość 750.000.000 euro za ten sprawozdawczy rok obrotowy.

Marta Chorzępa-Starosta