Dokumentacja podatkowa umowy pożyczki – kiedy powstaje obowiązek?1 marca 2018

Sprawdź kiedy powinieneś przygotować dokumentację cen transferowych umowy pożyczki!

Udzielenie lub otrzymanie pożyczki to jedna z najczęściej zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Warto wiedzieć kiedy jej dokonanie oznacza konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Kiedy dokumentować umowę pożyczki?

Transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) często podlegają kontynuacji w kolejnych latach podatkowych. Przykładowo pożyczki zaciągnięte w danym roku zostają spłacone dopiero w kolejnych latach. Pojawiła się zatem wątpliwość w jakim momencie należy przygotować dokumentację podatkową takiej transakcji. Pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy rozważali, czy taki obowiązek powstaje za rok zawarcia pożyczki czy może jej spłaty.

Obowiązek dokumentowania pożyczki nie tylko w momencie zawarcia umowy

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r. (DCT.8201.6.2018) wyjaśniło tę wątpliwość i uznało, że w kolejnych latach podatkowych dokumentacja transakcji i innych zdarzeń o charakterze finansowym musi podlegać weryfikacji i aktualizacji. Bez znaczenia pozostało, że w wyniku przeglądu dokumentacji stwierdza się, że nie nastąpiła żadna zmiana. Coroczna aktualizacja dokumentacji cen transferowych transakcji pożyczki jest obowiązkowa w każdym przypadku.

Przykład:

Podmioty A i B są ze sobą powiązane. Na podstawie umowy zawartej 1 listopada 2017 r. podmiot A udzielił pożyczki podmiotowi B. Strony ustaliły między sobą, że spłata pożyczki będzie następowała w miesięcznych ratach, a termin spłaty ostatniej raty wyznaczyły na 1 listopada 2018 r. 

Podmioty A i B powinny uwzględnić transakcję w dokumentacji podatkowej za rok 2017 r. oraz dokonać aktualizacji za rok 2018 r.

Wartość transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych

Odpowiednio rozpoznając moment powstania obowiązku dokumentacyjnego nie można zapominać o istotnym warunku powstania takiego obowiązku tj. o konieczności porównania prawidłowo rozumianej wartości transakcji z ustawowym limitem, opisanym przez nas w artykule Co istotnie wpływa na wysokość dochodu (straty) podatnika?

Z punktu widzenia dokumentacji podatkowej, wartość pojedynczej transakcji oznacza wartość pożyczki wraz z odsetkami, o czym dokładnie pisaliśmy w artykule Umowy pożyczki, a dokumentacja cen transferowych.

Dokonując wielu transakcji pożyczek z różnymi podmiotami powiązanymi, wskazane limity należy odnieść do odpowiednio zsumowanych wartości. Prawidłowy sposób grupowania transakcji wskazaliśmy w artykule Sumowanie transakcji „po nowemu”.

Natomiast więcej o samej umowie pożyczki piszemy m.in. na naszej stronie spolkazoo.net  w artykule Czy pożyczka od wspólnika to dobry sposób na dokapitalizowanie spółki?