Preferencyjne opodatkowanie IP Box – kto może skorzystać?5 czerwca 2019

Z ulgi podatkowej IP Box może skorzystać podatnik, który w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzył, rozwinął lub ulepszył prawo własności intelektualnej.

Ulga tylko dla innowacyjnych przedsiębiorców

Możliwość opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej (w skrócie „IP”) stawką 5% nie przysługuje każdemu właścicielowi takich praw. Podstawową kwestią jest to, że dochód musi być osiągany w ramach działalności gospodarczej. Z ulgi nie mogą zatem skorzystać wszyscy twórcy „garażowi”, czy hobbyści, którzy planują sprzedać na przykład prawa do wynalazku albo programu komputerowego stworzone prywatnie.

Kolejnym istotnym warunkiem jest to, że IP musi zostać przynajmniej w części wytworzone lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej podatnika. Kupione patenty, wzory przemysłowe nie uprawniają do ulgi, jeżeli podatnik nie poniesie wydatków na ich ulepszenie.

Działalność badawczo-rozwojowa musi być prowadzona bezpośrednio przez podatnika. To podmiot, który ma korzystać z IP Box musi być w stanie wykazać, że poniósł wydatki B+R. Brak jakichkolwiek zaewidencjonowanych wydatków B+R przekreśla możliwość stosowania IP Box. Na ten wymóg muszą uważać w szczególności firmy działające w formie grupy spółek powiązanych. W ich przypadku konieczne jest zaplanowanie procesu rozwojowego w taki sposób, aby odbywał się on w spółce, która ma docelowo zarabiać na IP.

Zweryfikuj własność IP

Bardzo częstym zjawiskiem jest udostępnianie IP innym podmiotom w ramach licencji. Z IP Box może jednak korzystać tylko właściciel lub współwłaściciel IP. Licencjobiorca wykorzystujący cudze prawa własności intelektualnej w celach zarobkowych nie może opodatkować dochodów stawką 5%.

Wyjątkiem jest tzw. licencja wyłączna, czyli umowa zastrzegająca wyłączność korzystania z IP w określony sposób przez licencjobiorcę, a tym samym ograniczająca możliwość udzielania dalszych licencji. Licencjobiorca wyłączny musi jednak nadal wykazać, że ponosił wydatki na rozwój IP, aby mógł korzystać z IP Box.

Łukasz Brejski, Paweł Malewski