CIT/BR i PIT/BR – jak wypełnić?9 maja 2019

Podatnicy korzystający z ulgi na działalność badawczo-rozwojową są zobowiązani dołączyć do zeznania rocznego informację o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR lub PIT/BR).

Jak poinformować urząd skarbowy o skorzystaniu z ulgi B+R?

Ulga B+R stanowi preferencję podatkową dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową i będących zarówno osobami fizycznymi (PIT) jak i osobami prawnymi (CIT). Każdy podatnik, który zdecyduje się skorzystać z tej ulgi jest zobowiązany złożyć do urzędu skarbowego odpowiednią informację o odliczeniach od dochodu kosztów podatkowych prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Podatnik będący osobą prawną powinien złożyć informację o skorzystaniu z ulgi badawczo-rozwojowej na formularzu CIT/BR, stanowiącym załącznik do rocznego zeznania CIT-8.

Natomiast podatnik będący osobą fizyczną powinien poinformować o skorzystaniu z ulgi na formularzu PIT/BR, składanym wraz z rocznym zeznaniem PIT-36 lub PIT-36L. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie lub wspólnie), składają odrębny załącznik PIT/BR.

Z ulgi B+R może skorzystać również przedsiębiorstwo w spadku załączając informację PIT/BR do zeznania rocznego PIT-36S lub PIT-36LS, a także podatkowa grupa kapitałowa poprzez dołączenie informacji CIT/BR do zeznania CIT-8AB.

Termin na złożenie informacji CIT/BR i PIT/BR jest więc taki sam, jak w przypadku rocznej deklaracji podatkowej.

Ulga B+R w rocznym zeznaniu podatkowym

Osoba fizyczna przygotowując roczne zeznanie PIT-36 przed wypełnieniem poz. 173-178 (lub poz. 32 w przypadku zeznania PIT-36L), a osoba prawna przygotowując roczne zeznanie CIT-8 przed wypełnieniem poz. 96, powinna przygotować odpowiedni załącznik, w którym wskaże wysokość odliczenia z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Deklaracja PIT/BR i CIT/BR dla korzystających z ulgi badawczo-rozwojowej – instrukcja przygotowywania

Wypełniając formularz w pierwszej kolejności należy pamiętać o wpisaniu numeru NIP podatnika. Następnie należy wskazać rok podatkowy, za który składana jest informacja oraz określić liczbę składanych załączników CIT/BR lub PIT/BR.

Część A. Dane identyfikacyjne podatnika i inne informacje o podatniku

W części A należy podać podstawowe dane identyfikacyjne, w tym pełną nazwę osoby prawnej (CIT/BR) lub nazwisko, imię i datę urodzenia osoby fizycznej (PIT/BR). Następnie należy ustalić, czy podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo rozwojowego. Jeżeli tak, należy wpisać okres, w którym podatnik posiadał ten status oraz określić, czy w roku podatkowym był mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Część. B Odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych oraz obliczenie kwoty zwrotu

Część B.1 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy korzystają z ulgi B+R. Należy w niej wykazać koszty kwalifikowane, ponoszone w ramach prac badawczo-rozwojowych, tj. koszty:

  • należności z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę,
  • nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • nabycia sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • ekspertyz, opinii, usług doradczych,
  • odpłatnego korzystania z aparatury badawczo-naukowej,
  • nabycia usługi wykorzystania aparatury badawczo-naukowej,
  • uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • odpisów amortyzacyjnych od kosztów prac rozwojowych,
  • odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów
  • osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Szczegółowo, o tym, jakie koszty mogą stanowić koszty podatkowe prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wskazaliśmy w artykule Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?.

Część B.2 dotyczy wyłącznie podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Wykazuje się w niej dodatkowe odliczenia przysługujące tym podmiotom.

W części B.3 należy natomiast podać łączne kwoty podlegające odliczeniu z uwzględnieniem limitów określonych w ustawie. W tej części można również uwzględnić koszty kwalifikowane nieodliczone w sześciu poprzednich latach podatkowych, a odliczone w danym roku podatkowym

Kwotę z poz. 43 załącznika PIT/BR należy przenieść do zeznania PIT-36 (poz. 173 – odliczenie podatnika lub 174 – odliczenie małżonka) lub PIT 36L (poz. 32). W przypadku przygotowywania zeznania CIT-8 kwotę z poz. 42 załącznika CIT/BR należy przenieść do poz. 96.

Część C. Rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach których są ponoszone koszty kwalifikowane przysługujące podatnikowi, posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego

Część C należy wypełnić w przypadku, gdy podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego. W części należy wyszczególnić kwoty odliczeń z tytułu prac rozwojowych, badań naukowych oraz uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jak rozróżnić prace rozwojowe i prace naukowe wyjaśniamy w artykule Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Część D. Dane spółki niebędącej osobą prawną

Część D wypełnia podatnik, który jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną posiadającej status centrum badawczo-rozwojowego, która w roku podatkowym poniosła koszty kwalifikowane odliczane w roku podatkowym przez podatnika. W tym miejscu należy podać dane spółki oraz podobnie jak w części C podać kwoty odliczeń z tytułu prac rozwojowych, badań naukowych oraz uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Część E. Rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach których są ponoszone koszty kwalifikowane

W części E należy określić w ramach jakich rodzajów działalności były ponoszone koszty kwalifikowane – badań naukowych lub prac rozwojowych. W przypadku badań naukowych konieczne jest również doprecyzowanie ich rodzaju.

Część F. Dane jednostki naukowej

W ostatniej części należy podać dane (nazwę i adres) jednostek naukowych korzystających z ulgi w ramach prowadzonych badań naukowych.

Nie jesteś pewien, czy prawidłowo wypełniłeś formularz CIT/BR lub PIT/BR? A może masz inny problem dotyczący ulgi na działalność badawczo-rozwojową? Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci go rozwiązać!

Paulina Machińska