Wojciech Czernik

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Pismo zatytułowane „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej” jest zazwyczaj pierwszym dokumentem, z jakim styka się podatnik w konfrontacji z działem kontroli urzędu skarbowego.  

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Kontrola podatkowa co do zasady musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ może wszcząć kontrolę. Jednocześnie w przypadku, gdy w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia kontrola nie zostanie wszczęta, fiskus będzie musiał ponownie wysłać nam zawiadomienie.

Możliwe jest jednak wszczęcie kontroli przed upływem wymaganego 7 dniowego terminu. Będzie tak w przypadku, gdy kontrolowany złoży stosowny wniosek bądź wyrazi zgodę. Może się bowiem zdarzyć, że kontrolujący zapytają o możliwość wcześniejszego rozpoczęcia kontroli. W zależności od stanu faktycznego natychmiastowe wszczęcie kontroli może być dla nas korzystne, bądź nie. Należy natomiast pamiętać, że decyzja ta może rzutować na dalszy przebieg kontroli.

Więcej o wszczęciu kontroli podatkowej przeczytasz w artykule Wszczęcie kontroli podatkowej.

Z zawiadomienia wynika zakres kontroli, w związku z czym, pomimo że kontrola nie została jeszcze wszczęta, wiemy już czego będzie dotyczyła. Czas pomiędzy otrzymaniem zawiadomienia a wszczęciem kontroli warto więc dobrze wykorzystać. Jeżeli dopatrzymy się błędów, do momentu wszczęcia kontroli mamy możliwość złożenia korekty deklaracji.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
 1. oznaczenie organu;
 2. datę i miejsce wystawienia;
 3. oznaczenie kontrolowanego;
 4. wskazanie zakresu kontroli;
 5. pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 6. podpis osoby upoważnionej do
  zawiadomienia.

Istotnym prawem kontrolowanego jest możliwość ustanowienia pełnomocnika lub reprezentanta. Wyznaczenie pełnomocnika będącego np. doradcą podatkowym nie tylko gwarantuje kontrolowanemu, że jego prawa będą w toku kontroli respektowane, ale przede wszystkim zapewnia obiektywne spojrzenie na sprawę przez zewnętrznego specjalistę jak również pozwala zminimalizować stres jaki wiąże się z czynnościami kontrolnymi.  

Kiedy organ nie zawiadomi o zamiarze wszczęcia kontroli

Należy pamiętać, że organ podatkowy nie zawsze ma obowiązek zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej. W takim wypadku o przyczynie braku zawiadomienia powinniśmy jednak zostać poinformowani.

Kiedy organ nie zawiadomi o wszczęciu kontroli podatkowej
Jeżeli kontrola: Gdy organ posiada informacje, z których wynika, ze kontrolowany:
 • dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT;
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • dotyczy dochodów ze źródeł nieujawnionych;
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • zostaje wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury;
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;
 • ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej;
 • dotyczy zasadności zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności.
 • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa:
  – skarbowego,
  – przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  – z ustawy o rachunkowości
  lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli;
 • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczenie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;
Kiedy organ nie zawiadomi o wszczęciu kontroli podatkowej
Jeżeli kontrola:
 • dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT;
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • dotyczy dochodów ze źródeł nieujawnionych;
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • zostaje wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury;
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;
 • ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej;
 • dotyczy zasadności zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności.
Gdy organ posiada informacje, z których wynika, ze kontrolowany:
 • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa:
  – skarbowego,
  – przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  – z ustawy o rachunkowości
  lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli;
 • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczenie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

Co ważne, w kontroli celno-skarbowej organ w ogóle nie zawiadamia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Więcej na ten temat się w artykule Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej.

Czeka Cię kontrola rozliczeń podatkowych? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz