Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć?9 maja 2019

Korzystanie z ulgi B+R pozwala podatnikom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową na obniżenie płaconych podatków dochodowych poprzez podwójne ujęcie niektórych wydatków w kosztach. Możliwość odliczenia dotyczy jednak tylko tzw. kosztów kwalifikowanych.

Jakie korzyści daje ulga B+R?

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzą prace rozwojowe lub badania naukowe, mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, czyli tzw. ulgi B+R (o tym czym dokładnie jest działalność badawczo-rozwojowa pisaliśmy szerzej w artykule Działalność badawczo-rozwojowa – czym jest? ).

Korzystanie z ulgi B+R w praktyce pozwala na obniżenie rozliczanego przez podatnika podatku dochodowego – wydatki ponoszone na działalność badawczo-rozwojową ujmowane są:

– w pierwszym etapie w całości jako koszty podatkowe pomniejszające przychód,
– następnie jako koszty kwalifikowane obniżające ostateczny dochód stanowiący podstawę opodatkowania.

Na podwójne ujęcie w kosztach pozwala jednak wyłącznie ponoszenie wydatków stanowiących tzw. koszty kwalifikowane, dlatego też istotne jest dokładne ustalenie, czy dany wydatek może być uznany za koszt kwalifikowany.

Koszty kwalifikowane, czyli co można odliczyć w ramach ulgi B+R?

Za koszt kwalifikowany mogą być uznawane tylko wydatki, które zostały dokładnie wskazane w ustawach o PIT i CIT – obowiązuje zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, jednak jest on dość rozbudowany.

Przede wszystkim należy zauważyć, że odliczeniu jako koszty kwalifikowane podlegają tylko te wydatki, które związane są wyłącznie i bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową – jeśli w części dotyczą podstawowej działalności gospodarczej podatnika niezwiązanej z B+R, to nie mogą być odliczane od dochodu.

Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:

1. wynagrodzenia wypłacane z tytułu stosunku pracy oraz umów zlecenia lub o dzieło na rzecz osób wykonujących zadania związane z działalnością badawczo-rozwojową (z uwzględnieniem opłaconych przez płatników składek na ubezpieczenia społeczne),

2. wydatki na nabycie materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego (m. in. naczyń i innych przyborów laboratoryjnych), które są bezpośrednio wykorzystywane w ramach działalności B+R (o tym jakie dokładnie sprzęty mogą być uznawane za wykorzystywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej można przeczytać w artykule Wydatki na sprzęt jako koszt kwalifikowany),

3. koszt korzystania z usług świadczonych przez jednostkę naukową w zakresie B+R oraz uzyskania i utrzymania patentu czy prawa ochronnego na wzór użytkowy,

4. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Jak rozliczać koszty kwalifikowane?

Zasadą jest odliczanie kosztów kwalifikowanych już w roku ich poniesienia, bez możliwości przenoszenia rozliczeń na kolejne lata.

Odliczenie nie może jednak powiększać straty podatkowej ani przekraczać osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu. Wystąpienie takiej sytuacji stanowi wyjątek umożliwiający stosowanie odliczeń w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych – odliczenia dokonywane będą od osiągniętego w tym okresie dochodu.

Jeszcze inne zasady dotyczą nowych podatników w pierwszym roku ich działalności (lub w ciągu dwóch pierwszych lat u mikro, małych i średnich przedsiębiorców) – w przypadku wystąpienia straty lub niskich dochodów otrzymują bowiem zwrot gotówkowy uzależniony od wartości kosztów kwalifikowanych i formy opodatkowania. Szerzej o odliczeniach kosztów kwalifikowanych przy stracie podatkowej pisaliśmy w artykule Czy można skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej przy stracie podatkowej?.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jakie jeszcze koszty mogą pomniejszać podatek w ramach ulgi B+R i jak prowadzić ewidencję, aby prawo do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie budziło wątpliwości.

Karolina Kroczak