Ewidencja kosztów na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej

Podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową, który zamierza skorzystać z preferencji podatkowej w postaci ulgi B+R jest zobowiązany, w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów lub księgach rachunkowych, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Warunek zastosowania ulgi B+R

Zgodnie z przepisami, podatnik chcący skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu kosztów działalności badawczo-rozwojowej musi, w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) lub księgach rachunkowych, wyodrębnić koszty podatkowe poniesione wyłącznie na działalność badawczo-rozwojową.

Szczegółowo, jakie wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, wyjaśniamy w artykule Koszty w ramach ulgi badawczo-rozwojowej – co można odliczyć?

Wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w KPiR

W pierwszej kolejności podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów powinien przypisać zgodnie z kwalifikacją wszystkie ponoszone koszty (w tym koszty działalności badawczo-rozwojowej) do kolumny 12 (Wynagrodzenia w gotówce i w naturze) lub 13 (Pozostałe wydatki).

Następnie koszty ponoszone wyłącznie w ramach działalności badawczo-rozwojowej, czyli tzw. koszty kwalifikowane, powinny zostać przez podatnika wyodrębnione i przypisanie do kolumny 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Załącznik do rocznego zeznania podatkowego, w którym należy uwzględnić ulgę badawczo-rozwojową (PIT/BR) wymaga właściwego rozróżnienia rodzaju ponoszonego kosztu kwalifikowanego, w związku z czym praktyczne znaczenie ma z pewnością prawidłowy opis kosztu zawarty w kolumnie 16.

Wartości zapisane w kolumnie 16 PKPiR nie pomniejszają przychodu na etapie obliczania podstawy opodatkowania (dochodu), co oznacza, że nie są brane pod uwagę podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Kolumna 16 PKPiR służy wyłącznie do ewidencjonowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby zastosowania odliczenia (ulgi B+R) w zeznaniu rocznym.

Wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w księgach rachunkowych

Osoby prawne oraz niektóre osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe i zamierzające skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej również powinny jednoznacznie wyodrębnić koszty podatkowe ponoszone wyłącznie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W księgach rachunkowych koszty kwalifikowane powinny zostać wyodrębnione za pomocą ksiąg pomocniczych (kont analitycznych).

W zakładowym planie kont jednostka na potrzeby rozliczenia kosztów prac rozwojowych może utworzyć nowe konto syntetyczne zespołu 6 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów – Koszty prac badawczo-rozwojowych” oraz konta analityczne do niego.

Z kolei na potrzeby rozliczenia kosztów prac badawczych jednostka może utworzyć nowe konto syntetyczne zespołu 5 „Koszty prac badawczo-rozwojowych” oraz konta analityczne do kont zespołu 4.
Prawidłowe nazewnictwo kont księgi pomocniczej, umożliwiające przypisanie kosztu do odpowiedniego rodzaju kosztu kwalifikowanego, pozwoli na sprawne rozliczenie ulgi w zeznaniu podatkowym (na formularzu CIT/BR lub PIT/BR).

Wskazówki dotyczące przygotowania informacji CIT/BR i PIT/BR przedstawiliśmy w artykule CIT/BR i PIT/BR – jak wypełnić?

Paulina Machińska