REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.pragmatiq.pl

 §1.
[Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie
 2. Sklep internetowy działa pod adresem sklep.pragmatiq.pl/zamowienie/.
 3. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego jest PragmatIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 107, 60-313 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363663, REGON: 301491166, NIP: 7792378998, e-mail: sklep@pragmatiq.pl, telefon: 61 8618 000.
 4. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści
 6. Spółka informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności i polityce cookies.

§2.

[Definicje]

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Dostawa – wykonanie świadczenia Sprzedawcy określonego w Umowie sprzedaży;
  2. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionych Produktów;
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Towar – produkt Sprzedawcy prezentowany na stronie Sklepu, który może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży;
  6. Polityka Prywatności i polityka cookies – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;
  7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;
  8. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę, dostępny na stronie internetowej sklep.pragmatiq.pl/zamowienie/;
  9. Spółka – spółka o której mowa w § 1 pkt 3, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;
  10. Sprzedawca – Spółka występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu przez Klienta ze Sprzedawcą w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy, umowa zawierana jest w języku polskim;
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
  13. Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży Towarów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§3.

[Wymagania techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:

  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§4.

[Zamówienia]

 1. Klient, z zastrzeżeniem 2, może składać zamówienie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zamówienia, w którym należy podać m.in.:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy (opcjonalnie),
  • liczba zamawianych Towarów,
  • adres dostawy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  • adres e-mail,
  • telefon,
  • dane do faktury VAT (opcjonalnie),
  • sposób wysyłki (tj. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, odbiór osobisty u Sprzedawcy, Paczkomaty InPost),
  • sposób płatności (tj. płatność przelewem za pośrednictwem Przelewy 24, płatność przelewem na podstawie proformy).
 1. W odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (np. zamówienie e-booka), Klient zobowiązany jest do podania w dedykowanym formularzu:
  • adresu e-mail,
  • dane do faktury VAT (opcjonalnie).
 2. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Klient dokonuje płatności.

§5.

[Ceny i Płatności]

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta. Koszty Dostawy podawane są przy wyborze sposobu Dostawy Towarów przez Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli Klient zaznaczy opcję „chcę otrzymać fakturę VAT” i poda odpowiednie dane).
 5. Klient dokonuje płatności:
  1. przelewem internetowym – za pośrednictwem systemu Przelewy24;
  2. przelewem – na podstawie

§6.

[Dostawa]

 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, chyba że Klient wybrał opcję odbioru osobistego przedmiotu Zamówienia, w dniach i godzinach pracy biura Sprzedawcy.
 2. Klient może otrzymać wiadomość e-mail od Dostawcy z podanym numerem przesyłki i danymi kontaktowymi.
 3. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 4. Termin Dostawy Zamówienia wynosi do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

§7.

[Odstąpienie od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta wskazanego w ust. 1 od Umowy sprzedaży przedmiot Zamówienia podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot przedmiotu Zamówienia powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi wskazanemu w ust. 1 w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (dostarczenie e-booka), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Bezpośrednie Koszty odesłania zwracanego przedmiotu Zamówienia ponosi Klient wskazany w ust.1.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi wskazanemu w ust. 1 wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu przedmiotu umowy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8.

[Reklamacje]

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Klient ma prawo do reklamacji Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
 4. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub nazwy firmy, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu
 5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany przedmiot Zamówienia, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 6. Reklamacje należy kierować:
  • pisemnie na adres: PragmatIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań;
  • pocztą elektroniczną na adres: sklep@pragmatiq.pl.
 7. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

§9.

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta]

 1. W razie nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. Konsument może złożyć do właściwego terenowego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
  2. Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc u powiatowych rzeczników konsumentów;
  4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1365.

§10.

[Prawa i obowiązki Klienta]

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze
 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

§12.

[Postanowienia końcowe]

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
 2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Spółka umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego

§3.

[Wymagania techniczne]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Klientami Umów sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021

Załącznik 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.pragmatiq.pl/zamowienie/

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tj. PragmatIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 107, 60-313 Poznań, e-mail: sklep@pragmatiq.pl, telefon: 61 8 618 000 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik 2 do Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.pragmatiq.pl/zamowienie/

 

 

 

Sprzedawca:

PragmatIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 107

60-313 Poznań

e-mail: sklep@pragmatiq.pl tel. 61 8 618 000

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Niniejszym    informuję    o    odstąpieniu    od    umowy    sprzedaży następujących  rzeczy:

Data zawarcia umowy:                                                                                                                                       

Imię i nazwisko:                                                                                                      

Adres:                                                                                                                     

E-mail:                                                                                                                     

Nr rachunku bankowego (jeżeli jest inny niż rachunek, z którego nastąpiła płatność za zamówienie):

…………………………………………….

podpis Klienta

…………………………………………….

data

Scroll to Top