Dokumentacja cen transferowych dla umowy spółki komandytowej

Dokumentacja cen transferowych dla umowy spółki osobowej jest niezbędna, gdy wartość jej wkładów przekracza równowartość 50 tys. euro. Od 1 stycznia 2017 r. istotny jest jeszcze próg rachunkowy.

 

Dokumentacja cen transferowych spółki komandytowej

W pierwszej kolejności ważne jest zbadanie powiązań pomiędzy wspólnikami zawiązującymi spółkę komandytową.

Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych za podmiot powiązany uznaje się podmiot:

  • biorący udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem lub w jego kontroli albo posiadający udział w kapitale tego innego podmiotu (udział bezpośrednio lub pośrednio nie mniejszy niż 25%);
  • w którym ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów (udział bezpośrednio lub pośrednio nie mniejszy niż 25%);
  • pomiędzy którym i innym podmiotem występują powiązania o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub powiązanie takie zachodzi pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach;
  • pomiędzy którym i innym podmiotem występują powiązania wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe lub pomiędzy podmiotem i osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla umowy spółki komandytowej

Jeśli na moment zawarcia umowy spółki komandytowej istnieje pomiędzy wspólnikami co najmniej jedno z wyżej wskazanych powiązań i jednocześnie łączna wartość wniesionych przez tych wspólników wkładów przekracza równowartość 50 tys. euro, to powstanie po ich stronie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla umowy spółki komandytowej.

Więcej na temat spółki komandytowej dowiesz się na portalu komandytowa.pl

Dominika Jaszczyk