Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych24 sierpnia 2021

Projekt ustawy wprowadzający zmiany w przepisach podatkowych zakłada szereg zmian także w zakresie przepisów o cenach transferowych. Większość z nich ma charakter porządkujący i upraszczający – co jest pozytywne dla przedsiębiorców. Planowane są jednak niekorzystne zmiany dla podatników.

Korzystne zmiany wprowadzane przez Polski Ład:

 1. Likwidacja samodzielnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

  Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 2021 r. było odrębnym dokumentem jaki należy złożyć w formie elektronicznej do odpowiednich organów. Planowane zmiany zakładają wcielenie oświadczenia do deklaracji TPR-C, co jest realnym uproszczeniem obowiązków podatników.

 2. Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

  Ministerstwo zaproponowało przedłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji o miesiąc, tj. do 10.tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów dokumentację cen transferowych należy przygotować do końca 9.tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Tymczasowo za 2020 r. z powodu pandemii COVID termin ten uległ przedłużeniu do 12.tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 3. Wydłużenie terminu na złożenie deklaracji TPR-C. Zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do jego złożenia.

  Termin złożenia TPR-C upływa z końcem 10.tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z proponowanymi zmianami termin ten ma ulec wydłużeniu do 11.stu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

  Dodatkowo od 2022 r. TPR-C będzie mógł złożyć prokurent lub profesjonalny pełnomocnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają oni takiej możliwości, informację składa bezpośrednio przedsiębiorca, czy osoby reprezentujące podatnika.

 4. Wydłużenie terminu na przedłożenie organom dokumentacji na żądanie.

  W ramach kontroli cen transferowych, w związku z obowiązkiem posiadania dokumentacji cen transferowych, od kilku lat podatnik ma obowiązek przedłużyć pełną dokumentację organom w ciągu 7 dni od wezwania (składając oświadczenie o posiadaniu dokumentacji nie składa Local File czy analizy od razu). W myśl proponowanych zmian przepisów termin ten miałby ulec wydłużeniu do 14 dni.

  Niezależnie od nowelizowanych przepisów związanych z przedłożeniem dokumentacji cen transferowych na żądanie organu zaznaczamy, że dokumentacja powinna zostać sporządzona w ustawowych terminach, a nie dopiero wraz z wezwaniem organów do jej przedłożenia.

 5. Rozszerzenie katalogu transakcji wyłączonych z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych.

  Do katalogu transakcji wyłączonych z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dodano transakcje kredytu, pożyczki, emisji obligacji do których ma zastosowanie tzw. mechanizm safe harbour. Obecnie stosowanie tego mechanizmu wyklucza obowiązek przygotowania analizy porównawczej, a nie samej dokumentacji lokalnej.
  Katalog transakcji niepodlegających pod dokumentowanie rozszerzy się również o transakcje polegające na refakturowaniu. W tym przypadku jednak podatnik będzie musiał spełnić restrykcyjne warunki związane ze stosowaniem tego wyłączenia m.in. będzie zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia po zapłacie podmiotowi niepowiązanemu, nie będzie miał możliwości stosowania narzutu zysku czy stosowania kluczy alokacji, co de facto wyklucza podział zakupionych usług na kilka podmiotów.

 6. Nowe wyłączenia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej (analizy zgodności).

  Obowiązek przygotowania analizy porównawczej zgodnie z nowelizacją nie będzie dotyczył podmiotów spełniających kryteria mikro- lub małego przedsiębiorcy. Dotyczyć ma to również podmiotów dokonujących tzw. transakcji rajowych.

Niekorzystne zmiany w zakresie cen transferowych od 2022 r.

 1. Rozszerzenie treści oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

  Pomimo zmian w zakresie uproszczenia formy składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych treść oświadczenia ulegnie rozszerzeniu. Zgodnie z nową proponowaną treścią dokumentu podatnicy mają oświadczać, że lokalna dokumentacja została sporządzona, ceny stosowane przez podmioty powiązane są ustalane na warunkach rynkowych, czyli takich jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, a dodatkowo, że transakcje opisane w dokumentacji są zgodnie ze stanem rzeczywistym.

  Zgodność ze stanem rzeczywistym jest kluczowa z uwagi na proponowane zmiany w KKS i zaostrzeniu sankcji związanych z dokumentacją cen transferowych.

 2. Wyższe sankcje za brak przygotowania dokumentacji cen transferowych.

  Nowelizacja zakłada negatywne dla podatników zmiany w zakresie sankcji wynikających z KKS.  Podmioty niewywiązujące się z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, czy przygotowujących dokumentację niezgodną ze stanem rzeczywistym (nowy element oświadczenia!) mogą zostać obciążone karami do 720 stawek dziennych.

 3. Sankcje za przygotowanie dokumentacji cen transferowych po terminie.

  W myśl nowelizacji KKS organy będą mogły nałożyć kary do 240 stawek dziennych na podmioty, które przygotowały dokumentację cen transferowych z przekroczeniem ustawowych terminów. Sankcja ta będzie prawdopodobnie najczęściej nakładana w ramach kontroli cen transferowych, gdy podmioty zobowiązane będą „nadrabiać” swoje obowiązki dokumentacyjne na żądanie organów.

 4. Sankcje za brak dokumentacji w przypadku dokonywania transakcji z podatnikami mającymi siedzibę w rajach podatkowych.

  Dokumentacja cen transferowych po nowelizacji powinna objąć także istotne kwotowo transakcje z kontrahentami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w tzw. rajach podatkowych. Warto zwrócić uwagę, że nie musi to być podmiot powiązany – dokumentację cen transferowych należy posiadać również z podmiotami niepowiązanymi spełanijącymi kryterium rajowe.

Podsumowując, pomimo wprowadzenia wielu uproszczeń czy wyłączeń z katalogu transakcji obligujących podmioty powiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych, nowelizacja obejmuje również negatywne zmiany – których warto mieć świadomość. Szczególnie istotna od nowego roku będzie sumienność i terminowość podatników, obwarowana wysokimi sankcjami.

Polski Ład to jednak nie tylko zmiany w przepisach o cenach transferowych, ale także w zasadach dotyczących opodatkowania i oskładkowania. Więcej na ten temat w kontekście spółki z o.o. piszemy m.in. na naszym portalu spolkazoo.net  w artykule Spółka z o.o. rozwiązaniem na Polski Ład? 

Zespół PragmatIQ na bieżąco śledzi nowelizacje, w tym w zakresie Polskiego Ładu (zapraszamy do zapoznania się z artykułami na www.doradzamy.to). Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości związane z wprowadzanymi zmianami skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Dominika Jaszczyk