Polityka cen transferowych

Czym jest polityka cen transferowych ?

Polityka cen transferowych jest zbiorem spójnych i transparentnych zasad na jakich realizowane są transakcje między podmiotami powiązanymi.

Zasadniczo politykę cen transferowych od dokumentacji cen transferowych odróżnia to, że dokumentacja opisuje transakcje już dokonane, natomiast polityka określa zasady (ex ante),  którymi kierują się podmioty powiązane przy ustalaniu warunków transakcji. Podmioty powiązane mogą realizować między sobą kilkanaście a nawet kilkadziesiąt podobnych lub tożsamych transakcji, których warunki (np. cena) będą się jednak od siebie znacząco różnić. Polityka cen transferowych ma za zadanie przeciwdziałać takim sytuacjom: wprowadza one spójne zasady rozliczeń wewnątrzgrupowych i usprawnia proces ustalania rynkowych warunków transakcji. Polityka cen transferowych stawia za cel przede wszystkim realizację wspólnego interesu całej grupy. W dużym stopniu przypomina ona zatem dokumentację grupową uregulowaną w przepisach podatkowych.

Korzyści z przygotowania polityki cen transferowych

Dobrze przygotowana polityka cen transferowych jest doskonałym narzędziem optymalizującym funkcjonowanie grupy podmiotów powiązanych oraz ograniczającym ryzyka podatkowe (związane z kwestionowaniem przez organy wysokości ceny transferowej).

Wśród korzyści z przygotowania polityki cen transferowych można wymienić:

 • ograniczenie pracochłonności przygotowania raportów i dokumentacji podatkowych;
 • zachowanie spójnych metod kalkulacji;
 • wdrożenie schematów przyspieszających proces realizacji transakcji, a także inne procesy decyzyjne;
 • optymalizację łącznych obciążeń podatkowych (na poziomie całej grupy).

Forma i zakres polityki cen transferowych

Forma i zakres polityki cen transferowych powinny być dostosowane do potrzeb podatnika. Aby polityka dobrze spełniała swoje funkcje powinna:

 • być przygotowana w formie pisemnej. Przygotowanie polityki w formie sformalizowanego dokumentu zapewnia transparentność i spójność ustalonych zasad rozliczeń. Dokument ten może być również bardzo pomocny w procesie dowodzenia rynkowości stosowanych cen;
 • określać jednolite i powtarzalne zasady rozliczeń między podmiotami powiązanymi,
 • być możliwa do wdrożenia przy wykorzystaniu zaangażowanych przez podmioty powiązane zasobów ludzkich i rzeczowych (w szczególności stosowanych narzędzi informatycznych).

Polityka cen transferowych obejmuje zazwyczaj:

 • opis podmiotów wchodzących w skład grupy (w tym opis struktury właścicielskiej, przedmiotu działalności, oferowanych produktów, pełnionych funkcji);
 • wykaz istotnych transakcji, umów, porozumień dokonywanych/zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • analizę i uzasadnienie metod kalkulacji ceny najistotniejszych transakcji wewnątrzgrupowych (np. w formie analizy pełnionych przez podmioty funkcji, ponoszonych ryzyk i zaagnażowanych aktywów, analizy danych porównawczych wraz ze wskazaniem źródeł pozyskanych danych);
 • zasady dokonywania korekt zyskowności (true-up)
 • opis strategii i celów gospodarczych grupy;
 • opis innych czynników mających wpływ na cenę transferową.