Podatnik rozpoczynający działalność – co to znaczy?13 czerwca 2017

Polski ustawodawca nie traktuje ulgowo podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. U nich także mogą wystąpić obowiązki w zakresie cen transferowych – i to nawet w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Przepisy dotyczące cen transferowych dotyczą między innymi tych podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmują w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (narzucone) z tymi podmiotami.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstanie jednak dopiero wówczas, gdy ich przychody lub koszty (w rozumieniu UoR) przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro.

Jeżeli podatnicy prowadzą działalność w formie spółek osobowych – limit przychodów lub kosztów bada się dla danej spółki.

Nie wiesz jak prawidłowo obliczyć ww. próg? Przeczytasz o tym w artykułach Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowychKurs euro w dokumentacji cen transferowych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a ceny transferowe

Ustawodawca nie oszczędził podatników, którzy dopiero co zdecydowali się na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Będą oni zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeżeli w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej ich przychody lub koszty przekroczą ustawowe progi.

Należy mieć jednak na uwadze, że dokumentacji podlegać będą te transakcje lub zdarzenia, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu bądź straty podatnika. Więcej przeczytasz o tym w artykule Co istotnie wpływa na wysokość dochodu (straty) podatnika?

Dokumentacja już od kolejnego miesiąca

Nowi przedsiębiorcy muszą więc być czujni, gdyż obowiązek powstanie od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia wskazanych limitów.

Przykładowo, jeżeli podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w styczniu 2017 r., a we wrześniu 2017 r. jego przychody (wg UoR) przekroczyły równowartość 2 000 000 euro, zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji podatkowej istotnych transakcji lub innych zdarzeń przeprowadzanych w podmiotami powiązanymi, które miały miejsce od października 2017 r.

Kto uważany jest za rozpoczynającego działalność?

Podatnicy traktowani są jako rozpoczynający działalność gospodarczą, jeżeli nie prowadzili takiej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia obecnej.

Przykładowo podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą nie będzie osoba, która w marcu 2016 r. zlikwidowała indywidualną działalność gospodarczą, a następnie, we wrześniu 2017 r. otworzyła działalność ponownie. Wówczas obliczając limit przychodów i kosztów musi brać pod uwagę ich wysokość za poprzedni rok podatkowy.

Restrukturyzacja nie jest sposobem na uniknięcie obowiązków w zakresie cen transferowych

Działanie restrukturyzacyjne nie pozwolą na obejście obowiązków dokumentacyjnych. Ustawodawca wskazuje bowiem, że podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą nie jest podatnik:

  • utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału,
  • utworzony wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną,
  • utworzony przez osoby fizyczne, które do nowoutworzonego podmiotu wniosły prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub jego składniki majątku przekraczające równowartość co najmniej 10 000 euro.

Podatnicy utworzeni w powyższy sposób, ustalając limit dla sporządzenia dokumentacji cen transferowych, powinni wziąć pod uwagę dane podmiotu, który podlegał restrukturyzacji.

Maria Ratajczyk