Elementy dokumentacji cen transferowych do 2016 r.13 lipca 2017

Przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT w obowiązujące do końca 2015 r. wskazują minimalny zakres informacji, jakie musi zawierać dokumentacja cen transferowych w zakresie transakcji i innych zdarzeń, mających miejsce do 2016 r. włącznie.

Sprawdź czy jesteś zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych za 2016 r. – pisaliśmy o tym w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych za 2016 r i lata wcześniejsze?

Elementy dokumentacji cen transferowych

Prawidłowo sporządzona dokumentacja cen transferowych za 2016 r.:

  1. określa funkcje, jakie spełniają podmioty uczestniczące w transakcji, wskazuje na używane przez podmioty aktywa i podejmowane przez nich ryzyka;
  2. określa wszystkie przewidywane koszty związane z transakcją oraz termin i formę zapłaty;
  3. wskazuje na metodę i sposób kalkulacji zysków przez podmioty, określa cenę przedmiotu transakcji;
  4. w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ przyjęta przez podmioty strategia – określa tę strategię oraz inne działania w jej ramach;
  5. wskazuje inne czynniki, które zostały uwzględnione przy określaniu wartości transakcji;
  6. w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną umowy wspólnego przedsięwzięcia lub podobnych wskazuje zasady jakie zostały przyjęte przy przyznawaniu praw do udziału w zysku i uczestnictwa w stracie;
  7. w przypadku umów dotyczących świadczeń o charakterze niematerialnym – określa oczekiwane przez podmiot korzyści.

Inne informacje

Aby jak najlepiej wywiązać się z wynikających z przepisów ustawy o PIT i CIT obowiązków podatnicy powinni zawrzeć w sporządzanej dokumentacji cen transferowych również inne informacje, które miały wpływ na dokumentowaną transakcję.

Będzie to na przykład szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży czy otrzymanych usług, załączenie dokumentów związanych z przeprowadzanymi transakcjami.

Dokumentacja cen transferowych do 2016 r. i od 2017 r.

Pamiętaj, że sposób dokumentowania transakcji za 2016 r. i transakcji za 2017 r. znacząco różni się od siebie – pisaliśmy o tym w artykule Dokumentacja cen transferowych do 2016 i od 2017 – różnice.

Maria Ratajczyk