Cena transferowa od podstaw7 lipca 2017

Cena transakcyjna (cena transferowa) to stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalona cena dóbr, usług czy wartości niematerialnych i prawnych. Jej pojęcie zdefiniowane jest w art. 3 pkt 10 Ordynacji Podatkowej.

Cena transferowa

Rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Pojęcie ceny transferowej

Pojęcie ceny transferowej jest ściśle związane z przerzucaniem dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, w związku z czym ceny transferowe podlegają kontroli organów. Stały się one bowiem narzędziem jakie wykorzystują podmioty powiązane do unikania opodatkowania na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym.

W dzisiejszych czasach istotna część transakcji to transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Są one związane przede wszystkim z dystrybucją towarów handlowych, świadczeniem usług typu management fee czy najmu nieruchomości od spółek pełniących w grupie role inwestycyjnych. Ceny transferowe są więc bardzo istotne dla podmiotów powiązanych i mają znaczący wpływ na wysokość zysków (strat) w odpowiednich podmiotach grupy. Mają także ostatecznie duży wpływ na konkurencyjność produkowanych towarów lub świadczonych usług wobec innych podmiotów działających w danych sektorze gospodarki, a przede wszystkim dla ostatecznych odbiorów tych usług czy towarów.

Pamiętaj! Ceny  transferowe istotne są także w transakcjach dokonywanych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”). Zestawienie wskazanych państw znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Kontrola cen transferowych

W Polsce pojęcie ceny transferowej w ostatnich latach zyskało duże zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i jest zagadnieniem priorytetowym dla administracji podatkowej (na co wskazują statystki przedstawiające znaczy wzrost kontroli w tym zakresie). Więcej na temat podmiotów powiązanych możesz przeczytać w artykule Podmioty powiązane – czyli jakie?

Organy podatkowe mają prawo kontrolować rynkowość ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi cen transferowych. Procedura takiej kontroli jest ściśle określona, warto więc aby podmioty dokonujące opisywanych transakcji były świadome zasad i reguł, zgodnie z którymi ona przebiega. Szczegóły przedstawiamy w artykule Kontrola cen transferowych

Dominika Jaszczyk