Zwyczajne zgromadzenie wspólników to moment, w którym wspólnicy spółki mogą dokonać oceny działań zarządu w poprzednim roku. Sprawdź, jak będąc wspólnikiem powinieneś przygotować się do zgromadzenia.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem finansowym przed zgromadzeniem

Obowiązkiem spółki jest, aby najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem udostępnić wszystkim wspólnikom sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności oraz opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlega badaniu. Dla wspólnika mniejszościowego, który nie ma bieżącego wpływu na działalność spółki, jest to dobry moment na analizę sytuacji finansowej spółki oraz przygotowanie się do zwyczajnego zgromadzenia.

Przed zgromadzeniem wspólnik powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami i ocenić działania podejmowane przez zarząd w danym roku. Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w przedstawionych dokumentach budzą wątpliwości wspólnika, ma on prawo do uzyskania wyjaśnień w ramach „rozpatrzenia” tych dokumentów, co jest obowiązkowym elementem każdego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Sprawdź, czy zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane

Zaproszenie na zgromadzenie wspólników powinno zostać wysłane na co najmniej 2 tygodnie przed jego zaplanowanym terminem. Zwołanie zgromadzenia z naruszeniem wskazanego terminu może być podstawą do zaskarżenia podjętych uchwał.

Wspólnik powinien także dokładnie zapoznać się z zawartym w zaproszeniu porządkiem obrad – bez zgody wszystkich wspólników, zgromadzenie nie będzie mogło podjąć żadnej uchwały nieobjętej porządkiem obrad z tego zaproszenia.

Podobnie ważnym elementem jest miejsce odbycia zgromadzenia. W przypadku zwołania zgromadzenia poza miejscowością będącą siedzibą spółki wszyscy wspólnicy muszą wyrazić pisemną zgodę na odbycie się takiego zgromadzenia w innym miejscu niż siedziba.

Jeżeli zastanawiasz się czy zgromadzenie wspólników będzie ważne mimo nieobecności któregoś ze wspólników, zapoznaj się z naszym artykułem na portalu spolkazoo.net Czy można odbyć zgromadzenie wspólników bez fizycznej obecności wszystkich uczestników w jednym miejscu?

Poznaj wymagania umowy spółki

Warto przeanalizować postanowienia umowy spółki dotyczące podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników. Aby skutecznie podjąć konkretną uchwałę, umowa lub przepisy mogą wymagać zachowania kworum – tj. określonej liczby wspólników obecnych na zgromadzeniu. Dodatkowo, nie zawsze do podjęcia uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów – należy sprawdzić, czy umowa spółki nie przewiduje innej większości, a nawet zgody konkretnego lub wszystkich wspólników na podjęcie określonej uchwały.

Nie zapomnij o zgłoszeniu sprzeciwu

Jeśli wspólnik nie zgadza się z podjętą uchwałą, może ją zaskarżyć. Do zaskarżenia uchwały nie wystarczy głosowanie przeciwko niej – konieczne jest także zgłoszenie sprzeciwu po jej podjęciu.

Wspólnik, który nie zdaje sobie sprawy z konieczności zgłoszenia sprzeciwu, może pozbawić się szansy na podważenie podjętej uchwały. Więcej na temat sprzeciwu wobec uchwały piszemy na naszym portalu Doradzamy.to  w artykule: „Czy można w sposób dorozumiany zgłosić sprzeciw wobec uchwały?” 

Profesjonalny pełnomocnik może pomóc

W świetle powyższych rozważań warto zastanowić się nad zwróceniem się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który może zastąpić wspólnika na zwyczajnym zgromadzeniu, bądź pojawić się razem z nim. Będzie on mógł chłodno i bez zbędnych emocji zadbać o interesy wspólnika w spółce, a także skupić się na dostrzeżeniu ewentualnych błędów w przebiegu zgromadzenia – szczególnie, gdy w spółce toczy się konflikt między wspólnikami. Więcej na ten temat, pisaliśmy w artykule na naszym portalu Doradzamy.to  pt. „Emocje podczas zgromadzenia wspólników sięgają zenitu? Wyślij pełnomocnika!”

Kacper Chachurski