Obowiązująca od 13 października 2022 r. nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zmodyfikowała przepisy dotyczące obowiązków członków zarządu. Sprawdź, z jakimi obowiązkami wiąże się zasiadanie w zarządzie spółki.

Obowiązek należytej staranności i dochowania lojalności wobec spółki

W ramach nowelizacji do Kodeksu spółek handlowych dodano przepis, zgodnie z którym członek zarządu powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Przewidziany przez ustawodawcę podwyższony miernik staranności wobec członków zarządu spółki z o.o. nie jest jednak niczym nowym – nowelizacja jedynie precyzuje przepisy obowiązujące już dotychczas.

Obowiązek dołożenia przez członka zarządu staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności odzwierciedla zasadę, że zarząd powinien w swoich działaniach kierować się interesem spółki. W konsekwencji, członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce zawinionym działaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki. W określonych sytuacjach członek zarządu działający na szkodę spółki może także podlegać odpowiedzialności karnej.

Business judgement rule

Oczywiste jest jednak, że prowadzenie spółki może się niekiedy wiązać z podejmowaniem decyzji biznesowych, które w ostatecznym rozrachunku okażą się nietrafne. Aby uchronić członków zarządu przed odpowiedzialnością w tego rodzaju sytuacjach, wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych wprowadzona została zasada tzw. biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule). Zgodnie ze wspomnianą zasadą członek zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Jeżeli zatem członek zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków kieruje się biznesową oceną sytuacji, działając na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione – nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec spółki. Tym samym, zasada business judgement rule kładzie nacisk na poprawność procesu decyzyjnego towarzyszącego danym działaniom, a nie na ich efekt.

Zakaz ujawniania tajemnic spółki

Dodatkowo w wyniku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych na członków zarządu nałożono obowiązek zachowania w poufności tajemnic spółki również po wygaśnięciu mandatu członka zarządu. Do dnia wejścia w życie wspomnianej nowelizacji obowiązek zachowania przez członka zarządu tajemnic spółki nie był wprost przewidziany w przepisach, jednak wywodzono go z obowiązku zachowania lojalności wobec spółki.

Podobnie jak w przypadku nałożonego na członków zarządu obowiązku lojalności, ustawodawca nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem tajemnicy spółki. Można jednak uznać, że są to wszelkie informacje, które członek zarządu uzyskał w trakcie i w związku z pełnieniem przez niego mandatu. Tym samym, za tajemnicę spółki niewątpliwie należy uznać np. informacje o jej kontrahentach, sporach sądowych, prognozach rozwoju spółki, jak również koncepcje działania spółki i jej zarządzania. Warto również podkreślić, że z tajemnicą spółki mamy do czynienia także w sytuacji, gdy spółka nie podjęła żadnych działań w celu zachowania określonych informacji w poufności.

Zachowanie tajemnicy spółki po wygaśnięciu mandatu

Obowiązek zachowania tajemnic spółki nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje on również po wygaśnięciu mandatu członka zarządu. Za niedopuszczalne uznaje się postanowienia umowy spółki, czy też uchwał, które ograniczają zakaz ujawniania tajemnic spółki zarówno przez obecnego, jak i byłego członka zarządu.

Członkowie zarządu powinni być świadomi ciążących na nich obowiązków, gdyż za ujawnienie tajemnic spółki grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Więcej o zarządzie spółki z o.o. i jego obowiązkach możesz przeczytać na naszym portalu spolkazoo.net w artykule Czym jest zarząd w spółce z o.o.?

Klaudia Soboń