§ 1.
[Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki działania platformy szkoleniowej (dalej: Platforma lub Platforma szkoleniowa) i świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną (Dostęp do nagranych Szkoleń, prowadzenie Konta Użytkownika).
 2. Platforma działa pod adresem www.kursy.pragmatiq.pl.
 3. Właścicielem i administratorem Platformy szkoleniowej jest PragmatIQ Doradztwo Transakcyjne i Podatkowe Szymkowiak spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 107, 60-313 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934682, REGON: 389620327, NIP: 7792529204, e-mail: kontakt@pragmatiq.pl, telefon: 61 8 618 000.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych.
 6. Spółka informuje, że Strona internetowa Platformy szkoleniowej wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Platformę plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności i polityce cookies.

§ 2.
[Definicje]

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługobiorca lub Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną;
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Użytkownika – indywidualny panel Użytkownika, uruchomiony przez Usługodawcę, po zawarciu umowy o świadczenie usługi prowadzenie Konta Użytkownika;
 4. Szkolenia – usługa sprzedawana na stronie Platformy szkoleniowej, do której czasowy dostęp online może być przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. Polityka Prywatności i polityka cookies – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Platformy szkoleniowej;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Platformy szkoleniowej;
 8. Platforma szkoleniowa – platforma szkoleniowa, prowadzona przez Spółkę, dostępna na stronie internetowej www.kursy.pragmatiq.pl,
 9. Spółka -spółka o której mowa w § 1 pkt 3, będąca właścicielem Platformy szkoleniowej, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługa dostępu do szkoleń, usługa prowadzenia Konta Użytkownika;
 11. Usługodawca – Spółka występująca jako strona Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 12. Umowa – umowa o uzyskanie dostępu czasowego do wybranych Szkoleń dostępnych na Platformie szkoleniowej zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do czasu  oznaczonego w chwili zakupu;
 13. Usługodawca – Spółka, która występuje jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

§ 3.
[Wymagania techniczne]

 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenia (np. smartphone’y i tablety) pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, aktywna skrzynka poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które są niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.
 3. Celem zapoznania się z zawartością danego Szkolenia i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (głośniki lub słuchawki).
 4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach danego Szkolenia może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie  lub drogą korespondencji e-mail.

§ 4.
[Usługi. Główne cechy świadczenia]

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. utworzenie i prowadzenie Konta;
 2. umożliwienie Użytkownikowi zakupu dostępu do nagranych Szkoleń.

§ 5.
[Rejestracja]

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Po kliknięciu na link aktywacyjny Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika, dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych i korzystania ze Szkoleń, do których został wykupiony dostęp.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych do swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.

§ 6.
[Zamówienia]

 1. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do poszczególnych Szkoleń korzysta z funkcjonalności pozwalających na zakup poszczególnych Szkoleń.
 2. Złożenie Zamówienia na poszczególne Szkolenia następuje po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zaakceptowaniu przy składaniu Zamówienia Regulaminu oraz kliknięciu przycisku ”Zamawiam i płacę”.
 3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imienia, nazwiska (opcjonalne), adresu e-mail a jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT dodatkowo powinien podać: nazwę firmy, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP (jeżeli faktura VAT jest na firmę).
 4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zamówienia.
 6. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny przez Użytkownika jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do wybranych szkoleń umieszczonych na platformie.
 7. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do użytku domowego otrzymanego dostępu do szkoleń, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych szkoleń, w sposób niepogarszający jakości świadczonych Usług względem Użytkownika.

§ 7.
[Licencja na korzystanie ze Szkolenia]

 1. Użytkownik poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na dostęp do Szkolenia na określony przedział czasowy. Przedział czasowy podawany jest każdorazowo w opisie danego Szkolenia (dalej: Czas trwania licencji).
 2. W Czasie trwania licencji Użytkownik może korzystać ze Szkolenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 3. Licencja dotyczy tylko jednego Szkolenia i przysługuje jedynie Użytkownikowi. Zabronione jest udostępnianie Szkolenia przez Użytkownika na rzecz innych osób.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób danego Kursu, jego modyfikacji a także jego sprzedaży, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób.
 5. Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego paragrafu uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Użytkownika na jego Koncie.
 6. Zapoznanie się z treścią Szkolenia wymaga zalogowania poprzez podanie przez Użytkownika loginu i hasła ustalonych w procesie Rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą dostępu oraz możliwości korzystania z Kursu.
 7. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika przed upływem Czasu trwania licencji, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§ 8.
[Ceny i Płatności]

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Platformy szkoleniowej wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Szkoleniu jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Cena wiąże zarówno Użytkownika, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:

§ 9.
[Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie materiały video, grafiki, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Szkolenia, do których uzyskał dostęp i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Szkoleń i korzystania z nich poza Platformą.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów uzyskanych na platformie, w szczególności plików Szkoleń i innych materiałów.

§ 10.
[Odstąpienie od umowy przez Konsumenta]

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pragmatiq.pl. Konsument może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi wskazanemu w ust. 1 wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu przedmiotu umowy lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11.
[Usunięcie Konta Użytkownika]

 1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia żądania.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa (np. przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy szkoleniowej). Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 12.
[Reklamacje]

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych umową.
 2. Użytkownik dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danej usługi. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Użytkownika lub nazwy firmy, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy reklamowanej usługi, opisu i rodzaju wady, żądania Użytkownika, telefonu kontaktowego.
 3. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wraz z reklamacją Użytkownik dostarcza kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 4. Reklamacje można składać:
 5. pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 107, 60- 313 Poznań,
 6. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pragmatiq.pl.
 7. telefonicznie pod numerem telefonu: 61 861 80 00.
 8. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Spółka.
 9. Spółka zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 13.
[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta]

 1. W razie nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. Konsument może złożyć do właściwego terenowego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
  1. Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;
  1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc u powiatowych rzeczników konsumentów;
  1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1365.

§ 14.
[Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

§ 15.
[Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika lub wypowiedzenie umowy następuje przez wybór opcji „usuń konto” w panelu użytkownika na Koncie Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 16.
[Zmiany Regulaminu]

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Platformę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Użytkownika.
 4. Spółka umieści na stronie internetowej Platformy szkoleniowej informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 17.
[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Użytkownikami Umów sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

Załącznik 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – Formularz odstąpienia od umowy