Wojciech Czernik

Wynik kontroli celno-skarbowej

Jeżeli otrzymaliśmy wynik kontroli celno-skarbowej, w którym organ dopatrzył się nieprawidłowości, mamy 14 dni na złożenie korekty deklaracji podatkowej. W przypadku niezłożenia korekty uwzględniającej stanowisko organu kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Wynik kontroli

Kontrola celno-skarbowa kończy się wraz z doręczeniem wyniku kontroli. Pomimo pewnych podobieństw, wynik kontroli nie jest tym samym, co protokół kontroli kończący kontrolę podatkową. Więcej na temat protokołu kontroli podatkowej  dowiesz się w artykule Protokół kontroli podatkowej.

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do protokołu kontroli, nie ma możliwości złożenia zastrzeżeń do wyniku kontroli. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli możemy jedynie skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości i nie złożymy korekty deklaracji w powyższym terminie, organ nie uwzględni złożonej korekty albo będą istniały przesłanki do ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, zakończona kontrola celno‑skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe.

Wynik kontroli powinien zawierać:
1) oznaczenie organu;
2) wskazanie kontrolowanego;
3) datę wydania;
4) zakres kontroli celno-skarbowej;
5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
6) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji (jeżeli przepisy ustaw podatkowych przewidują obowiązek złożenia deklaracji);
7) pouczenie o obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego przez kontrolowanego o zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli celno-skarbowej;
8) podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego albo osoby upoważnionej.

Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji, od której możemy złożyć odwołanie do organu II instancji. Warto pamiętać jednak, że odwołanie od decyzji wydanej po kontroli celno-skarbowej rozpatruje ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję jako organ I instancji.

Więcej o odwołaniu od decyzji dowiesz się w artykule Odwołanie od decyzji organu podatkowego.

Ponowna korekta deklaracji

W przypadku złożenia korekty deklaracji uwzględniającej ustalenia kontroli celno-skarbowej nie ma możliwości ich późniejszego skorygowania. Ponowna korekta deklaracji złożona po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. W takim przypadku organ pisemnie zawiadamia składającego korektę o jej bezskuteczności.

Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy:
1) ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli;
2) ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Otrzymałeś wynik kontroli i zastanawiasz się jakie dalsze kroki podjąć? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz