Michał Markiewicz

Tymczasowe zajęcie ruchomości – nowa instytucja Polskiego Ładu od 2022 r.

Projekt ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład przewiduje nowe uprawnienie dla organów podatkowych, które będzie polegało na możliwości zajęcia mienia ruchomego podatnika nawet na 96 godzin. 

Na czym będzie polegało tymczasowe zajęcie ruchomości? 

Zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu dotyczą również uprawnień organów podatkowych. W ramach nowych kompetencji organy uprawione będą m.in. do tymczasowego zajęcia ruchomości, ale również do dokonywania nabycia sprawdzającego, o którym szerzej piszemy w artykule Nabycie sprawdzające – nowa procedura kontroli podatników od 2022 r.

Założeniem tymczasowego zajęcia ruchomości jest nadanie nowego instrumentu funkcjonariuszom służby celno-skarbowej do podejmowania działań w stosunku do podatników, wobec których organy egzekucyjne wystawiły tytuły wykonawcze. Ma ono umożliwić szybsze i sprawniejsze działalnie organów w zakresie egzekwowania zaległych należności publicznoprawnych niż w normalnym trybie egzekucji administracyjnej. Dzięki niemu organ egzekucyjny przy pomocy funkcjonariuszy służby celno-skarbowej będzie mógł w trakcie kontroli zająć tymczasowo mienie ruchome podatników na potrzeby dokonania dalszej egzekucji.

W toku zajęcia naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego nabywać będzie tymczasowo prawo rozporządzania ruchomościami podatnika w zakresie niezbędnym do wykonania przez organ egzekucyjny obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Czy każdą ruchomość będzie można tymczasowo zająć?

Według projektu ustawy tymczasowe zajęcie ruchomości będzie możliwe w toku kontroli celno-skarbowej, gdy wobec podatnika będzie prowadzona egzekucja administracyjna obejmująca należności pieniężne łącznie przekraczające 10.000 zł. Tymczasowe zajęcie będzie mogło obejmować ruchomości podatnika znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby.

Tymczasowemu zajęciu nie będą jednak podlegać ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności wobec Skarbu Państwa. W praktyce oznacza to, że organy podatkowe nie będą uprawnione do zajęcia nowego samochodu o wartości ok.100 tys. zł w przypadku zobowiązania opiewającego na kwotę ok. 11 tys. zł. 

Ponadto tymczasowemu zajęciu nie będą podlegać ruchomości wyłączone spod egzekucji administracyjnej (m.in. takie jak wyżywienie oraz przedmioty niezbędne do utrzymania się, jak również zwierzęta oraz ruchomości ulegające łatwemu zepsuciu). Funkcjonariusze zatem nie będą mogli dokonać tymczasowego zajęcia rasowego psa, ubrań ani ciężarówki pełnej żywności. 

Co dalej po tymczasowym zajęciu? 

W ramach tymczasowego zajęcia ruchomości funkcjonariusze służby celno-skarbowej będą mogli zatrzymać ruchomość podatnika na maksymalnie 96 godzin. Od momentu zajęcia ruchomości właściwy organ egzekucyjny w ciągu czterech dób obowiązany będzie do ponownej weryfikacji istnienia i wysokości zadłużenia podatnika. Powyższa weryfikacja będzie konieczna ze względu na zatwierdzenie przejścia tymczasowego zajęcia ruchomości w zajęcie ruchomości. 

W trakcie trwania okresu tymczasowego zajęcia, przed zatwierdzeniem zajęcia przez organ egzekucyjny, podatnik będzie miał szansę uchronić się przed egzekucją administracyjną. W tym celu konieczne będzie okazanie dowodu stwierdzającego wykonanie zobowiązania, brak wymagalności zobowiązania, umorzenie zobowiązania lub jego wygaśnięcie. 

Jeżeli masz wątpliwości, jak postąpić w sporze z fiskusem, lub masz inny problem związany z prawem podatkowym, skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Aleksandra Hemmerling