Decyzja organu podatkowego

Postępowanie podatkowe w danej instancji kończy się wraz z wydaniem decyzji. Otrzymanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe nie zawsze oznacza jednak, że musimy od razu zapłacić podatek. Decyzja podatkowa Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Decyzję doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zazwyczaj, …

Odwołanie od decyzji podatkowej

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu podatkowego, możemy wnieść od niej odwołanie. Jednak aby odwołanie było skuteczne, musi spełniać określone w ordynacji podatkowej wymogi. Wniesienie odwołania od decyzji Od decyzji podatkowej wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Przykładowo, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego będzie rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. W pewnych sytuacjach …