Wojciech Czernik

Skarga do sądu administracyjnego

Na decyzję wydaną przez dyrektora izby administracji skarbowej, czy też naczelnika urzędu celno-skarbowego – działającego jako organ drugiej instancji – przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Aby jednak sąd rozpatrzył naszą skargę, musi ona spełniać szereg wymogów dotyczących treści oraz terminu i sposobu jej wniesienia.

Skarga na decyzję organu podatkowego

Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu drugiej instancji, możemy zaskarżyć wydaną decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji przez ten organ. Co ważne, skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Następnie organ ten ma obowiązek przekazać ją właściwemu sądowi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę. Podobnie jak odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego powinna spełniać określone wymogi formalne.

O wymogach formalnych odwołania od decyzji dowiesz się w artykule Odwołanie od decyzji podatkowej.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego kierowana jest skarga;
2) imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres skarżącego, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocników;
3) oznaczenie (nazwę i adres) organu, którego działania dotyczy skarga;
4) wskazanie zaskarżonej decyzji;
5) określenie wartości przedmiotu zaskarżenia (jeżeli przedmiotem sporu są należności pieniężne);
6) oznaczenie rodzaju pisma (skarga) oraz zasadniczą treść;
7) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
8) podpis skarżącego albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
9) wymienienie załączników.

Od skargi do sądu administracyjnego pobiera się wpis. W sprawach dotyczących należności pieniężnych pobierany jest wpis stosunkowy, którego wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia. W pozostałych sprawach pobiera się natomiast wpis stały. Do skargi należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty. W przypadku, gdy stroną skarżącą jest spółka, do skargi załącza się również odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Co więcej, do skargi zawsze należy dołączyć także jej odpis wraz z odpisami załączników.

Jeśli skarga nie spełnia powyższych wymogów, sąd wzywa do jej uzupełnienia lub poprawienia. Termin na uzupełnienie braków formalnych wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie niedochowania tego terminu skarga pozostanie bez rozpoznania.

Wyrok sądu administracyjnego

Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga sprawę wyrokiem. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. W zawiłej sprawie sąd może odroczyć jednak ogłoszenie wyroku na czas do czternastu dni. Termin ten może być przedłużony tylko raz i co najwyżej o siedem dni.

W wyroku sąd może uchylić decyzję w całości lub w części, stwierdzić nieważność decyzji albo stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa. W razie nieuwzględnienia skargi sąd oddala skargę w całości lub w części.

Sąd co do zasady w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku sporządza jego uzasadnienie. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządzane jest na wniosek strony. Termin na zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przypadku niezgłoszenia wniosku w wyznaczonym terminie nie będziemy mieli możliwości wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego stanie się prawomocny.

Nie zgadzasz się z decyzją organu podatkowego i chciałbyś wnieść skargę do sądu administracyjnego? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz