Wojciech Czernik

Odwołanie od decyzji podatkowej

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu podatkowego, możemy wnieść od niej odwołanie. Jednak aby odwołanie było skuteczne, musi spełniać określone w ordynacji podatkowej wymogi.

Wniesienie odwołania od decyzji

Od decyzji podatkowej wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Przykładowo, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego będzie rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. W pewnych sytuacjach odwołanie od decyzji będzie bowiem rozpatrywał ten sam organ, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Jeżeli nie wniesiemy odwołania w wyznaczonym terminie, decyzja stanie się ostateczna i wykonalna.

Więcej na temat wykonalności decyzji podatkowej dowiesz się w artykule Decyzja organu podatkowego.

Odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ, jeżeli decyzja w pierwszej instancji została wydana przez:
  • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Szefa Krajowej Informacji Skarbowej,
  • dyrektora izby administracji skarbowej,
  • samorządowe kolegium odwoławcze,
  • naczelnika urzędu celno-skarbowego (jeżeli kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe).

Wymogi formalne odwołania od decyzji

Odwołanie można wnieść na piśmie, ustnie do protokołu, a także w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynką pocztową organu podatkowego lub portal podatkowy. Powinno ono także spełniać określone w ordynacji podatkowej szczególne wymogi.

Odwołanie od decyzji powinno:
1) zawierać zarzuty przeciw decyzji,
2) określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
3) wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Po pierwsze, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji. Musimy zatem wskazać konkretne nieprawidłowości i uchybienia organu podatkowego pierwszej instancji. Podstawę zarzutów może przede wszystkim stanowić naruszenie przepisów postępowania lub prawa materialnego, a także sprzeczność ustaleń organu ze stanem faktycznym czy nowe fakty i dowody w sprawie. Kolejnym wymogiem odwołania od decyzji jest określenie istoty i zakresu żądania. Oznacza to, że w odwołaniu powinniśmy sprecyzować, czego się domagamy – uchylenia decyzji czy jej zmiany – oraz w jakim zakresie. W celu uzasadnienia żądania należy natomiast wskazać konkretne dowody. Przy czym mogą to być zarówno nowe dowody, jak i dowody wcześniej zgromadzone w przeprowadzonym postępowaniu.

Decyzja organu drugiej instancji

W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego organ drugiej instancji wydaje decyzję, w której może m.in. utrzymać w mocy albo uchylić decyzję organu pierwszej instancji.

Organ podatkowy drugiej instancji wydaje decyzję, w której:
• utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji;
• uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty;
• uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości lub w części i umarza postępowanie w sprawie;
• umarza postępowanie odwoławcze;
• uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Co ważne, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. Oznacza to, że decyzja organu drugiej instancji nie może być dla nas mniej korzystna, niż decyzja organu pierwszej instancji.

Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu drugiej instancji, możemy zaskarżyć wydaną decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na wniesienie skargi mamy 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Warto przy tym pamiętać, że podobnie jak w przypadku odwołania, skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Skarga do sądu administracyjnego.

Otrzymałeś decyzję organu podatkowego i chciałbyś się odwołać lub wnieść skargę? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Wojciech Czernik
Michał Markiewicz