Michał Markiewicz

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Niezłożenie przez podatnika deklaracji w terminie zasadniczo stanowi wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny. W takim wypadku warto pamiętać o możliwości zawiadomienia organu o popełnieniu czynu zabronionego, czyli o tzw. czynnym żalu.

Konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie

Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie złożył w terminie deklaracji podatkowej, zgodnie z kodeksem karnym skarbowym podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Może być ona wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. wysokość kary za niezłożenie deklaracji w terminie wynosi więc od 225 zł do 45 000 zł. Najczęściej jednak takie sprawy kończą się nałożeniem kilkuset złotowego mandatu.

Więcej na temat postepowania karnego skarbowego dowiesz się w artykule Postępowanie karne – skarbowe.

Czynny żal

Przed karnoskarbowymi konsekwencjami niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie może nas uchronić zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego. Takie zawiadomienie, nazywane również „czynnym żalem”, składa się do naczelnika urzędu skarbowego na piśmie albo przekazuje ustnie do protokołu. Obecnie czynny żal można składać również przez internet, o czym piszemy w artykule Od kwietnia 2020 r. czynny żal złożysz również przez internet.

Czynny żal można złożyć w każdym czasie, aż do momentu gdy organ dowie się o niezłożeniu deklaracji w terminie. Z tego względu bardzo ważne jest, aby zaległej deklaracji nie składać przed czynnym żalem. W takim wypadku organ będzie bowiem posiadał udokumentowaną wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego i nasze zawiadomienie nie będzie skuteczne. Najlepiej jest zatem złożyć deklarację wraz z czynnym żalem lub ewentualnie w późniejszym terminie.

Składając czynny żal należy również ujawnić istotne okoliczności niezłożenia deklaracji w terminie (w tym m.in. podać powody spóźnienia) oraz w całości uiścić podatek. Nie ma przy tym konieczności zapłaty podatku wraz ze złożeniem zawiadomienia. Obowiązek ten możemy dopełnić również w późniejszym terminie wyznaczonym przez organ.

Należy również podkreślić, że nie każdy może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Odpowiedzialności karnoskarbowej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie nie uniknie bowiem sprawca, który:

  • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
  • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
  • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował (chyba że dokonał zawiadomienia ze wszystkimi członkami grupy lub związku);
  • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Nie złożyłeś deklaracji podatkowej w terminie? Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.

Michał Markiewicz