Michał Markiewicz

Kiedy nie trzeba stawiać się na wezwanie z urzędu skarbowego?

Obowiązek osobistego stawiennictwa w przypadku otrzymania wezwania z urzędu skarbowego wynika z przepisów ordynacji podatkowej. Wezwany co do zasady obowiązany jest wyłącznie do stawienia się na wezwanie organu podatkowego na terenie województwa, w którym obecnie zamieszkuje lub przebywa. W praktyce istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły.

Wezwanie przez organ podatkowy z innego województwa

Co do zasady obowiązek stawienia się przed organem podatkowym ma zastosowanie wyłącznie w obrębie województwa, w którym wezwany zamieszkuje lub przebywa. Należy mieć jednak na uwadze, że organ podatkowy może zwrócić się do innego organu, aby ten wystosował wezwanie. Jeżeli wówczas ten drugi organ ma siedzibę na terenie województwa zamieszkania lub przebywania wezwanego, uchylenie się od stawiennictwa może skutkować nałożeniem na wezwanego kary porządkowej.

Szerzej na temat konsekwencji braku stawienia się na wezwanie organu podatkowego mimo takiego obowiązku piszemy w artykule Wezwanie z urzędu skarbowego.

Oczywiście w takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby wezwany z własnej woli stawił się w urzędzie skarbowym organu prowadzącego sprawę. Jeśli bowiem wezwany będzie chciał stawić się w tym urzędzie, mimo iż nie znajduje się on w województwie, w którym wezwany zamieszkuje lub przebywa, może zastrzec chęć osobistego stawienia się.

Wyjątek od zasady obowiązkowego stawiennictwa wyłącznie na obszarze województwa

Co również istotne, istnieje kilka sytuacji, w których wezwany musi stawić się przed organem, który go wezwał, bez względu na położenie urzędu skarbowego. Do tych wyjątków należą:

  • sprawy prowadzone na podstawie przepisów o unikaniu opodatkowania,
  • sprawy, w których organ do przeprowadzenia czynności został wyznaczony postanowieniem dyrektora Izby Administracji Skarbowej,
  • sprawy, które ze względu na charakter wymagająosobistego stawienia się wezwanego przed organem prowadzącym.

Ustawodawca nie określił szczegółowo, w jakich przypadkach osobiste stawiennictwo jest niezbędne. Decyzja w tym zakresie należy do organu podatkowego. Powinien on jednak zawsze podać uzasadnienie.

Błędy przy doręczeniu wezwania z urzędu skarbowego

Wezwanie, które zostało dostarczone w sposób nieprawidłowy, jest nieskuteczne, a co za tym idzie nie powoduje obowiązku stawienia się przed organem podatkowym. Przykładowo będzie tak wówczas, gdy wezwanie nie zawiera obligatoryjnych elementów określonych w ordynacji podatkowej.

Obowiązek stawiennictwa w urzędzie skarbowym a choroba

Innym powodem, który usprawiedliwi nas przed fiskusem w przypadku braku stawienia się na wezwanie, jest choroba uniemożliwiająca osobiste stawiennictwo. W takim przypadku organ podatkowy przełoży termin spotkania bądź pozwoli na przeprowadzenie czynności w miejscu pobytu wezwanego. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku choroby, która uniemożliwia nam stawiennictwo, musimy poinformować o tym urząd skarbowy. W przeciwnym razie mogą nam grozić negatywne konsekwencje.

Otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego i nie wiesz jak się do niego ustosunkować? Skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

Przemysław Kubicki