Czynności sprawdzające – uprawnienia organu podatkowego

Gdy nie jest konieczne wszczynanie kontroli podatkowej, organy podatkowe przeprowadzają u podatników czynności sprawdzające. Warto jednak pamiętać, że nie mogą być one podejmowane dowolnie, a jedynie w ściśle określonych w ordynacji podatkowej przypadkach. Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Więcej o kontroli podatkowej, jak i kontroli celno-skarbowej, dowiesz się z naszego Przewodnika po kontroli. Odrębną, mniej sformalizowaną …

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Pismo zatytułowane „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej” jest zazwyczaj pierwszym dokumentem, z jakim styka się podatnik w konfrontacji z działem kontroli urzędu skarbowego.   Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Kontrola podatkowa co do zasady musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ może wszcząć kontrolę. Jednocześnie w przypadku, gdy w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia kontrola nie zostanie …

Wszczęcie kontroli podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej powinno nastąpić poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Warto pamiętać, że wszczęcie kontroli podatkowej przebiega inaczej, niż wszczęcie kontroli celno-skarbowej. O wszczęciu kontroli celno-skarbowej przeczytasz w artykule Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Upoważnienie doręcza się kontrolowanemu lub jego pełnomocnikowi. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca …

Protokół kontroli podatkowej

Otrzymanie protokołu kontroli kończy kontrolę podatkową. Warto jednak pamiętać, że jako kontrolowany masz prawo złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu. Protokół kontroli Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Inaczej jest jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej, która kończy się wydaniem wyniku kontroli. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wynik kontroli celno-skarbowej. Protokół kontroli podatkowej jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza …

Wynik kontroli celno-skarbowej

Jeżeli otrzymaliśmy wynik kontroli celno-skarbowej, w którym organ dopatrzył się nieprawidłowości, mamy 14 dni na złożenie korekty deklaracji podatkowej. W przypadku niezłożenia korekty uwzględniającej stanowisko organu kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Wynik kontroli Kontrola celno-skarbowa kończy się wraz z doręczeniem wyniku kontroli. Pomimo pewnych podobieństw, wynik kontroli nie jest tym samym, co protokół kontroli kończący kontrolę podatkową. Więcej na temat protokołu …

Decyzja organu podatkowego

Postępowanie podatkowe w danej instancji kończy się wraz z wydaniem decyzji. Otrzymanie decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe nie zawsze oznacza jednak, że musimy od razu zapłacić podatek. Decyzja podatkowa Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Decyzję doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zazwyczaj, …

Odwołanie od decyzji podatkowej

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu podatkowego, możemy wnieść od niej odwołanie. Jednak aby odwołanie było skuteczne, musi spełniać określone w ordynacji podatkowej wymogi. Wniesienie odwołania od decyzji Od decyzji podatkowej wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Przykładowo, odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego będzie rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. W pewnych sytuacjach …

Skarga do sądu administracyjnego

Na decyzję wydaną przez dyrektora izby administracji skarbowej, czy też naczelnika urzędu celno-skarbowego – działającego jako organ drugiej instancji – przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Aby jednak sąd rozpatrzył naszą skargę, musi ona spełniać szereg wymogów dotyczących treści oraz terminu i sposobu jej wniesienia. Skarga na decyzję organu podatkowego Jeżeli nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu drugiej instancji, możemy zaskarżyć wydaną decyzję do …

Postępowanie karne skarbowe

W przypadku działań kontrolnych ze strony organów podatkowych, skutkujących negatywnymi dla podatnika ustaleniami, zawsze trzeba liczyć się z wszczęciem przez organ podatkowy postępowania karnego skarbowego. Postępowanie karne skarbowe Zaniżenie podstawy opodatkowania, wykazanie nieprawdziwych informacji w deklaracji, złożenie deklaracji po terminie, niezaktualizowanie danych w zgłoszeniu identyfikacyjnym – wymienione powyżej zachowania podatnika są jedynie przykładowymi, które mogą skutkować poniesieniem przez podatnika odpowiedzialności karnej skarbowej.   …